Прописи

Закон о социјалној заштити („Сл.гласник РС“, бр.24/2011)

Породични закон („Сл. гласник РС“ број 18/05 и 72/2011-др. закон и 6/2015)

Одлука о социјалној заштити на територији града Зајечара ( „Сл. лист града бр 31/13 , 02/2016 и 67/2021“)

Други прописи које орган јавне власти примењује у свом раду

 • Кривични законик („Сл. Гласник РС“, бр. 85/2005, 88/2005 – испр.,107/2005 – испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 ,94/2016 и 35/2019),
 • Закон о спречавању насиља у породици („Сл.гласник РС“, бр. 94/2016),
 • Закон о прекршајима ( бр. 65/2013, 13/2016-одлука УС, 91/2019 и 91/2019-др.закон ) ,
 • Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривично правној заштити малолетних лица („Сл. Гласник РС“, бр. 85/2005),
 • Закон о кривичном поступку („Сл. Гласник РС бр.72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 , 55/2014 и 35/2019),
 • Закон о општем управном поступку, („Сл. Гласник РС“, бр. 18/2016,95/2018-аутентично тумачење),
 • Правилник о организацији, нормативима и стандардима рада центра за социјални рад, („Сл . гласник РС, бр. 59/2008, 37/2010, 39/2011 , 1/2012, 5/2019 и 12/2020),
 • Закон о финансијској подршци породици са децом („Сл.гласник РС“, бр. 94/2016, 50/2018),
 • Закон о забрани дискриминације („Сл. Гласник РС“ бр. 22/2009),
 • Закон о заштити података о личности („Сл.гласник РС “ бр. 87/2018),
 • Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл.гласник РС“ бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010),
 • Општи протокол о заштити деце од занемаривања и злостављања (август 2005. год),
 • Посебан протокол о заштити деце од занемаривања и злостављања,
 • Одлука о правима и услугама у социјалној заштити  града Зајечара („Сл.лист града Зајечара“ бр. 31/2013 и 3/2016), као и друга подзаконска акта који проистичу из одлука, актуелне измене и допуне закона и низ подзаконских аката

Прописи које је орган јавне власти сам донео

 • Статут Центра за социјални рад „Зајечар“ у Зајечару
 • Правилник о организацији и систематизацији послова у Центру за социјални рад «Зајечар» у Зајечару
 • Правилник о безбедности и здрављу на раду Центра за социјални рад «Зајечар»
 • Правилник о раду Центра за социјални рад «Зајечар»
 • Правилник о понашању запослених Центра за социјални рад  „Зајечар“
 • Етички кодекс запослених
 • Интерни план и процедуре поступања запослених у заштити корисника у случају инцидентних догађаја Центра за социјални рад « Зајечар»
 • Правилник о злостављању на раду –мобинг Центра за социјални рад « Зајечар»
 • Правилник о заштити од пожара Центра за социјални рад « Зајечар»
 • Процедура поступања по притужбама корисника услуге лични пратилац детета 2022. године
 • Процедуру о посебним мерама ради осигурања безбедности корисника услуге лични пратилац детета који су погођени менталном ометеношћу, поремећајем понашања или неких других проблема 2022. године
 • Процедура дефинисања критеријума приоритета пријема корисника за коришћење услуге личног пратилац детета и формирање листе чекања 2022.године
 • Процедура о начину обезбеђивања права корисника услуге лични пратилац детета 2022.године
 • Процедура покретања поступка за остваривање права на услугу лични пратилац детета и завршетка услуге у Центру за социјални рад « Зајечар» у Зајечару 2022. године
 • Правилник о заштити података о личности 2022. године
 • Основни програм рада Службе за пружање услуге помоћи у кући и организовању службе помоћи у кући у Центру за социјални рад „ Зајечар“ 2021. године
 • Процедура поступања по притужбама корисника услуге помоћ у кући 2021.године
 • Процедуру о посебним мерама ради осигурања безбедности корисника који оставрују право на услигу помоћ у кући, који су погођени менталном ометеношћу, поремећајем понашања или неких других проблема 2021. године
 • Правилник о раду Клуба за одрасла и старија лица „Златна јесен“ 2014. године
 • Правилник о критеријумима за коришћење услуге бесплатан оброк у народној кухињи
 • Правилник о донацијама и другим доброчиним располагањима 2016. године
 • Правилник о буџетском финансирању Центра за социјални рад “ Зајечар“ у Зајечару 2021. године
 • Правилник о критеријумима и мерилима за избор корисника социјалног становања у заштићеним условима Центра за социјални рад “ Зајечар“ у Зајечару 2013. године
 • Правилник о условима за оставривање накнаде за трошкове за долазак и одлазак са рада 2015. године
 • Правилник о стамбеним односима материјално необезбеђених лица Центра за социјални рад “ Зајечар“ у Зајечару 2013. године
 • Правилник о унутрашњем узбуњивању 2015. године
 • Правилник о поступцима и критеријумима за остваривање права на једнократну новчану помоћ у Центру за социјални рад „Зајечар“ у Зајечару 2013. године

 

Back to top button