Корисници

Деца и младе особе (до навршене 26. године живота) су корисници услуга када им је услед породичних и других животних околности угрожено здравље, безбедност и развој, а нарочито:

 • Ако су без родитељског старања или у ризику од губитка родитељског старања;
 • Ако њихов родитељ, старатељ или друго лице није у стању да се о њему стара без подршке система социјалне заштите, услед здравствених разлога, менталног обољења, интелектуалних тешкоћа или неповољних социо-економских околности;
 • Ако имају сметње у развоју (телесне, интелекуталне, менталне, сензорне, говорно-језичке, социо-емоционалне, вишеструке), а његове потребе за негом и материјалном сигурношћу превазилазе могућности породице;
 • Ако је у сукобу са родитељима, старатељем и заједницом и ако својим понашањем угрожава себе и околину;
 • Ако се суочава са тешкоћама због злоупотребе алкохола, дрога и других опојних средстава;
 • Ако постоји опасност да ће постати жртва или ако јесте жртва злостављања, занемаривања, насиља и експлоатације;
 • Ако је жртва трговине људима;
 • Ако је страни држављанин односно лице без држављанства, без пратње;
 • Ако се његови родитељи споре око вршења родитељског права;
 • Ако има друге потребе за коришћењем социјалне заштите;

Пунолетна лица– од навршених 26 до навршених 65 година – одрасли и лица старија од 65 година су корисници социјалне заштите када је њихово стање, безбедност и продуктиван живот у друштву угрожен услед старости, инвалидитета, болести, породичних и других животних околности, а нарочито:

 • ако има телесне, интелектуалне, сензорне или менталне тешкоће или тешкоће у комуникацији, и када се, услед друштвених или других препрека, сусреће с функционалним ограничењима у једној или више области живота;
 • ако постоји опасност да ће постати жртва или ако јесте жртва самозанемаривања,
 • занемаривања, злостављања, експлоатације и насиља у породици;
 • ако се суочава с тешкоћама због поремећених односа у породици, зависности од алкохола,
 • дрога или других опојних средстава или због других облика друштвено неприхватљивог понашања и других узрока;
 • ако је жртва трговине људима;
 • ако је страни држављанин и лице без држављанства у потреби за социјалном заштитом;
 • ако има потребе за домским смештајем и друге потребе за коришћењем социјалне заштите.
Back to top button