Обавештења

Република Србија

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „ЗАЈЕЧАР“

БРОЈ55100-32/9-2023

04.09.2023.година

ЗАЈЕЧАР

 

На основу чл.8. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“ бр.159/2020) директор Центра за социјални рад „Зајечар“ у Зајечару утврђује

 

ТАБЕЛЕ

ПОДАТАКА О БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ И РАДНО АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА

У ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „ЗАЈЕЧАР“ У ЗАЈЕЧАРУ

На дан 04.09.2023.године

Број систематизованих радних места према нивоу квалификације
Висока стручна спрема  VII1 степен Виша школска спрема   VI степен Средња стручна спрема III и  IV степен Основна школа

II  степен

23 4 24 1

 

Укупан број запослених на неодређено и одређено време према нивоу квалификације
Висока стручна спрема  VII1 степен Виша школска спрема   VI степен Средња стручна спрема III и  IV степен Основна школа

II  степен

неодређено одређено неодређено одређено неодређено одређено неодређено одређено
21 1 4 / 21 5 / 1

 

Број радно ангажованих лица прем основу ангажовања (рад ван радног односа) Укупан број запослених на неодређено време којима је радни однос престао по било ком основу у претходној календарској години Укупан број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у претходној календарској години Укупан број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у оквиру дозвољеног процента од 70% у текућој календарској години Укупан број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника изнад процента од 70% у текућој календарској години
/ 2 2(на неодређено време) / /

 

Овом Табелом замењују се ТАБЕЛЕ ПОДАТАКА О БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ И РАДНО АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА У ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „ЗАЈЕЧАР“ У ЗАЈЕЧАРУ на дан 01.09.2023.године број 55100-32/8-2023 од 01.09.2023.године.

Ову табелу објавити на огласној табли Центра за социјални рад „Зајечар“ у Зајечару и доставити стручном раднику на пословима планирања, развоја и извештавања ради ажурирања података у Информатору Центра за социјални рад „Зајечар“ у Зајечару на интернет презентацији Града Зајечара.

 

Д И Р Е К Т О Р

Ненад Динуловић, дипл.правник

Back to top button