О нама

Центар за социјални рад „Зајечар“ у Зајечару је основан 06.10.1959. године као други у Србији, одмах након оснивања Центра за социајлни рад Палилула.

Делатност Центра за социјални рад се остварује кроз примену закона, подзаконских аката, реализацијом програмских документа којима се дефинишу функције и поверавају задаци.

Према Закону о социјалној заштити, делатност Центара се дефинише у домену остваривања права и коришћења услуга социјалне заштите које обезбеђује Република Србија и јединица локалне самоуправе. Послови који се односе на права, односно услуге социјалне заштите о чијем се обезбеђењу стара Република Србија, обављају се као поверени, а организацију рада, нормативе и стандарде стручног рада у вршењу поверених послова прописује министар надлежан за социјалну заштиту.

У вршењу јавних овлашћења Центар као установа социјалне заштите и као орган старатељства поступа у складу са нормативима и стандардима утврђеним Правилником о организацији, нормативима и стандардима рада у центрима за социјални рад („Сл. Гласник РС“ бр. 59/2008 , 37/2010 , др.правилник, 1/2012. – др.правилник , 51/2019, 12/2020 и 83/2022).

У вршењу других послова утврђених Законом, Центар поступа у складу са Одлуком о социјалној заштити на територији града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 31/2013 , 3/2016 и 37/2021“).

У чл.120 и 121. Закона о социјалној заштити

Центар за социјални рад:

1)  процењује потребе и снаге корисника и ризике по њега и планира пружање услуга социјалне заштите;

2)  спроводи поступке и одлучује о правима на материјална давања и о коришћењу услуга социјалне заштите;

3) предузима прописане мере, покреће и учествује у судским и другим поступцима;

4) води прописане евиденције и стара се о чувању документације корисника.

Послови из става 1. тач. 2) и 4) овог члана који се односе на права, односно услуге социјалне заштите о чијем се обезбеђивању стара Република Србија обављају се као поверени, а организацију рада, нормативе и стандарде стручног рада у вршењу поверених послова прописује министар надлежан за социјалну заштиту.

Послове који се односе на права, односно услуге социјалне заштите о чијем се обезбеђивању стара аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе центар за социјални рад обавља у складу са прописом који доноси надлежни орган аутономне покрајине, односно надлежни орган јединице локалне самоуправе.

Други послови центра за социјални рад

Центар за социјални рад иницира и развија превентивне и друге програме који доприносе задовољавању индивидуалних и заједничких потреба грађана у области социјалне заштите на територији јединице локалне самоуправе за коју је основан, иницира и развија превентивне и друге програме који доприносе спречавању и сузбијању социјалних проблема и обавља и друге послове у области социјалне заштите, у складу са законом и другим прописима.

Организацију Центра чине: 

-Надзорни одбор

-Управни одбор

-Директор

-Организационе јединице Центра

-Стручна и саветодавна тела

Организационе јединице су:

  • Служба за правне послове
  • Служба за заштиту деце и младих
  • Служба за заштиту одраслих и старих
  • Служба за финансијско административне и техничке послове
  • Служба за помоћ у кући
  • Служба за остале услуге и права у области социјалне заштите: услуга Клуб за одрасла и старија лица и услуга социјално становање у заштићеми, условима
  • Служба лични пратилац детета

Управни и Надзорни одбор Центра именује и разрешава Скупштина града Зајечара .

Број и структура Управног и Надзорног одбора центра дефинисан је Статутом Центра .

У центру се образују стална и повремена стручна и саветодавна тела.

Стална тела Центра су:

1.  Колегијум руководилаца,

2.  Колегијум службе и

3.  Стална комисија органа старатељства.

Повремена тела су стручни тимови.

Колегијум руководилаца је саветодавно тело директора.

У раду колегијума учествују руководилац служби и руководиоци организационих јединица.

Колегијум помаже директору у доношењу управљачких одлука које се односе на унутрашњу организацију рада и мере за унапређење ефикасности и економичности у обављању послова.

Колегијум разматра општа питања и доноси закључке од значаја за унапређење стручног рада, додатног образовања запослених, унапређење положаја корисника, остваривању сарадње са другим установама и удружењима грађана и остваривању стручне сарадње и координације између организационих јединица центра.

Колегијум службе је стручно тело.

У раду колегијума службе учествују:

1.  руководилац служби,

2.  супервизори и

3.  водитељи случаја.

Колегијум службе разматра питања и доноси закључке од значаја за рад службе и унапређење стручних процедура у раду са корисницима.

Стална комисија органа старатељства формира се у складу са законом ради извршења послова пописа и процене вредности имовине штићеника.

Стручни тим је стручно тело у чијем раду учествују:

·    супервизор,

·    водитељ случаја,

·    и стручњаци посебних специјалности из или изван организационе јединице Центра, односно из других установа и организација.

Стручни тим се образује одлуком руководиоца службе, односно супервизора, а на предлог водитеља случаја када овај процени да је потребна помоћ или додатна стручна подршка стручњака других специјалности ради извршења процене стања и потреба појединог корисника, планирања активности, пружања услуга и предузимања мера правне заштите појединог корисника.

Back to top button